Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Administracijos padaliniai

• Valdymo organizavimo skyrius.

• Projektų  valdymo skyrius.

• Informacijos saugos skyrius.

• Informacinių sistemų plėtros skyrius.

• Sistemų infrastruktūros administravimo skyrius.

• Informacinių technologijų paslaugų skyrius.

• Telekomunikacijų administravimo skyrius.

• Informacijos apdorojimo ir statistikos skyrius.

• Teistumo informacijos tvarkymo skyrius.

 

Valdymo organizavimo skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • įgyvendina personalo valdymo politiką Informatikos ir ryšių departamente, planuoja žmogiškųjų išteklių poreikį bei efektyvų jų panaudojimą;
 • planuoja Informatikos ir ryšių departamento lėšų poreikį bei vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę;
 • organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą bei užtikrina valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą Informatikos ir ryšių departamente;
 • organizuoja Informatikos ir ryšių departamento turto valdymą, apskaitą ir inventorizaciją;
 • vykdo asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente, taikant „vieno langelio“ principą;
 • atlieka Informatikos ir ryšių departamente parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų teisinę ekspertizę, kontroliuoja, kad šie projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir juridinės technikos reikalavimus.

Projektų valdymo skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • pagal kompetenciją įgyvendina valstybės informacinių išteklių valdymo politiką naudojant šiuolaikines informacines ir ryšių technologijas vidaus reikalų srityje;
 • koordinuoja Informatikos ir ryšių departamento valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų kūrimo ir plėtros informacinių technologijų, ryšių ir kitų projektų vykdymą;
 • organizuoja Informatikos ir ryšių departamento strategijos formavimo bei veiklos planavimo procesus, vykdo departamento skyrių veiklos rezultatų stebėseną ir analizę;
 • kontroliuoja Informatikos ir ryšių departamento prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planų vykdymą ir rengia ataskaitas.

Informacijos saugos skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • vykdo vidaus reikalų srities valstybės informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų, kurių saugos įgaliotiniais paskirti skyriaus valstybės tarnautojai, saugos politikos įgyvendinimo priežiūrą;
 • derina vidaus reikalų srities automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų, skirtų įslaptintai informacijai apdoroti ar perduoti, dokumentų projektus, kitų teisės aktų, susijusių su įslaptintos informacijos automatizuotu apdorojimu, projektus, rengia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • administruoja Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistemą (ARSIS), tvarko ARSIS žinių bazes, vykdo kitas ARSIS tvarkytojo funkcijas, teikia pasiūlymus departamento direktoriui, Vidaus reikalų ministerijai dėl ARSIS tobulinimo, jos eksploatavimui, priežiūrai ir plėtrai skirtų lėšų poreikio, techninių ir programinių priemonių įsigijimo;
 • koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų šalinimą, dalyvauja tiriant vidaus reikalų srities valstybės informaciniuose ištekliuose įvykusius elektroninės informacijos saugos incidentus.

Informacinių sistemų plėtros skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų informacinių sistemų taip pat valstybės ir žinybinių registrų, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas (toliau – vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniai registrai, informacinės sistemos), kūrimą, tvarkymą, plėtrą ir technologinį suderinamumą;
 • pagal kompetenciją atlieka vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų projektavimo ir programavimo darbus;
 • nustato vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose, informaciniuose sistemose tvarkomos informacijos teikimo suinteresuotiems įstaigoms technines-programines priemones ir organizuoja jų įgyvendinimą;
 • sprendžia Informatikos ir ryšių departamento Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir/arba 3 lygio įvykius: taikomosios programinės įrangos sutrikimus, pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus.

Sistemų infrastruktūros administravimo skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • įgyvendina valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines informacines ir telekomunikacines technologijas Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose;
 • įgyvendina Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų, duomenų bazių (toliau – informacinė sistema) ir telekomunikacijų saugos politiką;
 • administruoja techninę ir sisteminę programinę įrangą, skirtą Skyriaus uždaviniams įgyvendinti;
 • administruoja Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomas:
  • informacines sistemas, kurių tvarkytojas yra Informatikos ir ryšių departamentas, užtikrina jų tarpusavio sąveiką, bei sąveiką su kitais valstybės, žinybiniais registrais ar informacinėmis sistemomis;
  • elektroninio pašto sistemas, užtikrina kokybišką elektroninio pašto paslaugų teikimą elektroninio pašto paslaugų naudotojams;
  • interneto ir intraneto svetaines;
 • atlieka administruojamų informacinių sistemų, kitų informacinių išteklių programinės įrangos bei duomenų rezervinių kopijų darymą nustatytais terminais.

Informacinių technologijų paslaugų skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės vizų informacinės sistemos, kitų Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų valdomų informacinių sistemų, valstybės ir žinybinių registrų (toliau – informacinės sistemos), kitų informacinių išteklių tvarkymą ir plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą;
 • vykdant Informatikos ir ryšių departamento, kaip valstybės informacinių technologijų paslaugų teikėjo funkcijas, užtikrina informacinių technologijų paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms, išskyrus Vyriausybės įstaigas.
 • 24/7 darbo laiko režimu atlieka informacinių sistemų, kitų informacinių, taip pat  telekomunikacinių išteklių stebėseną, užtikrindamas techninės, programinės ir telekomunikacinės įrangos gedimų, sutrikimų ar kitų incidentų (toliau – ITT incidentai) prevenciją, inicijuoja ITT incidentų šalinimą;
 • 24/7 darbo laiko režimu priima informacinių sistemų ir kitų informacinių, taip pat telekomunikacinių išteklių naudotojų kreipinius dėl ITT incidentų, analizuoja ir registruoja juos ITT pagalbos posistemėje, inicijuoja ITT incidentų šalinimą;

Telekomunikacijų administravimo skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • įgyvendina valstybės informacinės visuomenės plėtros politiką naudojant šiuolaikines telekomunikacijų technologijas Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigose;
 • užtikrina vieningą Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo (toliau – VRTT) bei Skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo (kartu toliau – Tinklai) tvarkymą ir plėtrą, Vidaus reikalų ministerijoje ir vidaus reikalų ministro srities įstaigose tvarkomų vietinių telekomunikacijų tinklų tvarkymą ir plėtrą, jų technologinį suderinamumą, tarpusavio sąveiką;
 • užtikrina Tinklų ir jais perduodamos informacijos saugą;
 • užtikrina VRTT sujungimus su Centrinės Šengeno, Vizų ir kitų užsienio valstybių informacinių sistemų naudojamais tinklais, kitais valstybės institucijų ir įstaigų telekomunikacijų tinklais bei viešaisiais telekomunikacijų tinklais;
 • užtikrina duomenų perdavimo, interneto, telefoninio ryšio ir skaitmeninio mobilaus radijo ryšio (toliau – telekomunikacijų) paslaugų teikimą Vidaus reikalų ministerijai ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigoms bei kitiems paslaugų  gavėjams.

Informacijos apdorojimo ir statistikos skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • vykdo Informatikos ir ryšių departamentui priskirtas Administracinių teisės pažeidimų registro, Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Habitoskopinių duomenų registro, Užsieniečių registro tvarkytojo funkcijas, susijusias su duomenų tvarkymu (įrašymas, teikimas, analizė, statistikos rengimas ir kt.), duomenų kokybe, vientisumu ir integralumu, šių registrų nuostatuose nustatyta tvarka;
 • rengia duomenų teikimo sutarčių dėl kitų institucijų valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų, kurie būtini Vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijoms vykdyti ar vidaus reikalų srities valstybės ir žinybinių registrų, informacinių sistemų sąveikai užtikrinti, gavimo į Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinį duomenų banką;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia vidaus reikalų srities valstybės ir žinybiniuose registruose, informacinėse sistemose tvarkomus duomenis, ar jų pagrindu parengtą apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją bei statistines ataskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • išduoda Nusikalstamų veikų žinybinio registro, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro, Administracinių teisės pažeidimų registro pažymas (išrašus) pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
 • rengia ir viešai skelbia oficialiąją statistiką apie nusikalstamas veikas pagal Lietuvos statistikos departamento patvirtintą kasmetinę Oficialiosios statistikos darbų programą.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus veiklos uždaviniai ir funkcijos:

 • užtikrina tinkamą Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro (toliau – Registras) valdymą ir tvarkymą;
 • užtikrina keitimąsi Registro duomenimis su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis, vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei tarptautinėmis sutartimis;
 • užtikrina Registro išrašų ir Registro duomenų pagrindu parengtų pažymų, kitų dokumentų, susijusių su Registro duomenų teikimu, rengimą bei teikimą teisės aktų nustatyta tvarka Registro duomenų gavėjams – Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • įrašo duomenis į Registro duomenų bazę apie Lietuvos Respublikos piliečiams priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius užsienio šalyse, gautus per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) arba paštu, elektroninių ryšių priemonėmis, vadovaudamasis tų šalių pateiktais duomenimis ir dokumentais.
NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją