Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ANR – paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
ANR – Institucijoms ir įstaigoms

Dėmesio! Nuo 2017 m. sausio 1 d. pradės veikti Administracinių nusižengimų registras (ANR)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo Nr. XII-603 pavadinimo ir 1, 3, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo įstatymu nuo 2017 m. sausio 1 d., reorganizavus Administracinių teisės pažeidimų registrą (ATPR), pradės veikti Administracinių nusižengimų registras (ANR). ANR bus registruojami Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (ANK) nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai. ANR objektais taip pat bus laikomi administraciniai teisės pažeidimai, padaryti iki ANK įsigaliojimo, kurie neperkvalifikuoti į administracinius nusižengimus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 ANR naudotojų dėmesiui
Pareigūnams, kurie pagal ANK 589 str. turės teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir (ar) kurie turės teisę ne teismo tvarka nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, turi būti suteiktos ANR naudotojų teisės. Naudotojų teisių suteikimo tvarka nesikeičia, naudotojai registruojami ta pačia tvarka, kaip ir prie ATPR.

Prašymo įregistruoti ANR naudotoju forma spausti čia
Pasižadėjimo laikytis saugos reikalavimų forma spausti čia

Dėmesio! Naudotojams, kuriems jau yra suteiktos prieigos teises prie ATPR, naujai pildyti prašymų dėl teisių suteikimo prie ANR nereikės, naudotojams teisės bus suteiktos automatiniu būdu. Prašymus ir pasižadėjimus pildo tik naujai registruojami ANR naudotojai.

Dėmesio! Informuojame, kad pasibaigus ANR naudotojo tarnybos (darbo) santykiams (pasikeitus darbovietei, pareigoms ar pan.) ANR naudotojo teisė dirbti su ANR automatiškai panaikinama. Todėl, darbuotojams, kuriems dėl įstaigos reorganizavimo pasikeitė įstaigos ar struktūrinio padalinio pavadinimas ar pareigų pavadinimas, būtina iš naujo pateikti prašymus dėl prieigos prie ANR teisių suteikimo ir pasižadėjimus laikytis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų saugos reikalavimų.

 

ANR aplikacija: spausti čia…

 

Pagalba ANR naudotojams

Su ANR registru susijusias problemas prašome registruoti į Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ITT Paslaugų tarnybą: tel. (8 5) 271 7777, el. paštas ittpagalba@vrm.lt

Kreiptis į Paslaugų tarnybą galima tik darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. (V– iki 15.45 val.)

 

Dėmesio! 2016 m. rugpjūčio 16 dieną 17:00 buvo atnaujinta ATPR mokomoji aplinka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1408 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro reorganizavimo ir Administracinių teisės pažeidimų registro nuostatų patvirtinimo“, 2015 m. liepos 1 d. bus pradėta Administracinių teisės pažeidimų registro (ATPR) veikla. Pareigūnams, kurie pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2591 straipsnį turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir (ar) priimti nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose, turi būti suteikta teisė naudotis ATPR programine įranga, todėl jie turi būti registruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų administravimo posistemėje. ATPR naudotojai registruojami žemiau pateikta tvarka.

ATPR naudotojų dėmesiui. Administracinis teisės pažeidimas registruojamas ATPR, jeigu procesinis sprendimas, kuriuo paskirta bauda, priimtas po 2015 m. liepos 1 d., t. y. administracinio teisės pažeidimo protokolas su administraciniu nurodymu surašytas arba nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje priimtas po 2015 m. liepos 1 d.
Sprendimas dėl administracinio teisės pažeidimo įregistravimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio teisės pažeidimo nustatymo ir įregistruotas ATPR ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo įregistruoti ATPR objektą į ATPR priėmimo, o jeigu surašomas popierinis procesinis dokumentas, ATPR objektas procesinio dokumento pagrindu įregistruojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo procesinio dokumento surašymo. Duomenų pakeitimai į ATPR įrašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintos informacijos gavimo.
Nutarimą skirti baudą vykdo Valstybinė mokesčių inspekcija. Nutarimas skirti administracinę nuobaudą, jeigu jis nebuvo perduotas vykdyti per tris mėnesius nuo priėmimo dienos, negali būti vykdomas, išskyrus ATPK 314 str. numatytus atvejus.
Teismų priimtus nutarimus administracinio teisės pažeidimo byloje, kai protokolas surašomas, į ATPR įkelia ir nutarimo duomenis į ATPR įrašo tos įstaigos, kurios pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, ATPR naudotojas.
Teismų priimtus nutarimus administracinio teisės pažeidimo byloje, kai protokolas nesurašomas (pvz. kai prokuroras pasinaudoja teise kreiptis į apylinkės teismą iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą, melagingų parodymų teikimas) į ATPR įkelia ir administracinį teisės pažeidimą užregistruoja ATPR ta ikiteisminio tyrimo įstaiga, kurios ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas (arba kurios ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti) arba ta įstaiga, kurios byla buvo nagrinėjama teisme.

Prašymų nagrinėjimo tvarka ir prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos teisės suteikimas spausti čia…

Prašymo įregistruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotoju suteikti / pakeisti naudotojo prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teises formos pavyzdys spausti čia…

Prašymo išregistruoti iš Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotojų sąrašo formos pavyzdys

Pasižadėjimo laikytis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų saugos reikalavimų formos pavyzdys spausti čia…

ATPR teisių aprašymas spausti čia…

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 640 „Dėl Administracinio teisės pažeidimo protokolo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ spausti čia…

Valstybinės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie FM informacinis raštas dėl įslaptintos informacijos naudojimo gaminant saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus spausti čia…

ATPR naudotojo vadovas

SVARBU. Prisijungimo prie ATPR būdai:

  1. Saugus valstybinis duomenų perdavimo tinklas (toliau – SVDPT). SVDPT valdytojas – VĮ “Infostruktūra“. Reikia kreiptis į VĮ “Infostruktūra“ ir užpildyti prisijungimo prie ATPR vartotojų grupės formą (pateikia vadybininkas). Prieš jungiantis atlikti naudotojų darbo vietos konfigūravimą pagal šią instrukciją (darbo vietos konfigūravimo instrukcija spausti čia…)
  2. Šifruotas duomenų kanalas (toliau – VPN). Naudoti esamą ar naujai sukurtą VPN su Informatikos ir ryšių departamento prie LR VRM ugniasiene.
  3. Mobiliosioms darbo vietoms ar nedideliam naudotojų kiekiui skirtas būdas. Prie aplikacijos jungiamasi per išorinį portalą. Prieš jungiantis reikia užpildyti kompiuterizuotos darbo vietos formą (spausti čia). Tokiu atveju jei išorinis IP adresas keičiasi iš vieno į kitą, reikia iš naujo pildyti kompiuterizuotos darbo vietos formą nurodant seną IP ir naują IP adresus. Užpildytas ir nuskanuotas formas siųsti el. pašto adresu ittpagalba@vrm.lt.

Jungiantis per SVDPT arba VPN (1 arba 2 būdas) ATPR aplikacija pasiekiama:

Darbinė         http://atprproxy.vrm.lt:7778/atpr-app

Mokomoji      http://ozas.vrm.lt:9080/atpr-app/login

Jungiantis per išorinį portalą (3 būdas) ATPR aplikacija pasiekiama:

https://atpr.vrm.lt

Jungiantis per išorinį portalą nėra galimybės pasiekti mokomąją ATPR sistemą

Pagalba ATPR naudotojams

Su ATPR registru susijusias problemas prašome registruoti į Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ITT Paslaugų tarnybą: tel. (8 5) 271 7777, el. paštas ittpagalba@vrm.lt

Kreiptis į Paslaugų tarnybą galima tik darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–17.00 val. (V– iki 15.45 val.)

ERPF
Projektas „Elektroninių paslaugų informacinės sistemos, skirtos ne ginčo tvarka paskirtų baudų fiziniams ir juridiniams asmenims administravimui, sukūrimas“, finansuojamas ES struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją