Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
2016-11-07. Patvirtinta nauja nusikalstamumo statistikos skaičiavimo tvarka

crime_3Vidaus reikalų ministras 2016 m. spalio 25 d. patvirtino Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles, kurios nustato naują nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką.

Dar 2012 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, atlikusi auditą „Ikiteisminio tyrimo organizavimas“, pateikė rekomendacijas patikslinti ikiteisminių tyrimų apskaitos tvarką taip, kad būtų užtikrintas ikiteisminių tyrimų apskaitos patikimumas ir būtų apskaitomi duomenys, leidžiantys įvertinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytų ikiteisminio tyrimo terminų.  Siekiant užtikrinti tikslesnę ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotų nusikalstamų veikų apskaitą, vidaus reikalų ministro įsakymu buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kuriai buvo pavesta išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apie ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamų veikų tvarkymą ir šių duomenų pagrindu rengiamos nusikalstamumo statistikos rengimą, ir teikti pasiūlymus dėl minėtų  teisės aktų tobulinimo. Tarpžinybinė darbo grupė pasiūlė keisti nusikalstamumo statistinių rodiklių formavimo tvarką, parengti naujas nusikalstamumo statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų parengta patikimesnė ir tikslesnė nusikalstamumo statistika šalyje, ir nustatyti bendrus duomenų tvarkymo principus siekiant gauti reikalingus duomenis automatiniu būdu iš tuo metu kuriamos Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos.

Informatikos ir ryšių departamentas – Lietuvos oficialiąją statistiką apie nusikalstamumą tvarkanti institucija parengė naujos redakcijos taisykles dėl nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarkos, taip pat Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų tvarkymo taisykles, kuriose nustatytas naujas duomenų gavimo būdas – duomenys gaunami iš Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos. Ši informacinė sistema pradėta eksploatuoti nuo 2016 m. sausio mėn. Naujai patvirtintose Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisyklėse nustatyta, kad nusikalstamumo statistiniai duomenys skaičiuojami pagal ikiteisminio tyrimo dėl nusikalstamų veikų pradėjimo datą ir pagal procesinio sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo pabaigos priėmimo datą. Pagal anksčiau galiojusią statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką statistinėse ataskaitose duomenys apie užregistruotas ir ištirtas nusikalstamas veikas buvo skaičiuojami pagal duomenų įrašymo į Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenų bazę datą.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. statistines ataskaitas apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje Informatikos ir ryšių departamentas rengia vadovaudamasis naujai patvirtintų tvarkų nuostatomis ir jas skelbia internete adresu: old.ird.lt / Nusikalstamumo statistika. Pažymėtina, kad dėl pasikeitusios statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarkos statistiniai duomenys rengiamose ataskaitose už 2016 m. ataskaitinį laikotarpį nėra lyginami su 2015 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Iki 2016 m. rugsėjo mėn. Informatikos ir ryšių departamentui vykdant projektą „Nusikalstamų veikų žinybinio registro pertvarkymas, siekiant kaupti ir apdoroti Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos duomenis, skirtus oficialiosios nusikalstamumo statistikos Lietuvoje parengimui“ nusikalstamumo statistika nebuvo rengiama ir viešai skelbiama. Šiuo metu projektas baigtas įgyvendinti, tačiau statistikos prioritetai nuolat peržiūrimi, siekiant kuo geriau panaudoti turimus informacinius išteklius ir sumažinti duomenų teikėjams tenkančią naštą.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją