2017-01-06. Nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Administracinių nusižengimų registras

ANR3_1Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) pakeitė daugiau kaip 30 metų galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, o Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo Nr. XII-603 pavadinimo ir 1, 3, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo įstatymas nustatė Administracinių nusižengimų registro (ANR) sukūrimą vietoj anksčiau naudojamo Administracinių teisės pažeidimų registro. Pagrindinė registro paskirtis pakeista taip, kad atitiktų Administracinių nusižengimų kodekso nustatytą teisinį reguliavimą – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, patvirtinusi Administracinių nusižengimų registro nuostatus, nustatė, kad ANR turi būti registruojami visi ANK nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai ir registras skirtas užtikrinti administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymą. Nuo šiol registro objektai yra ANK nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai, tačiau registro objektais taip pat laikomi ir administraciniai teisės pažeidimai, padaryti iki ANK įsigaliojimo, kurie neperkvalifikuoti į administracinius nusižengimus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, todėl Administracinių teisės pažeidimų registro duomenys dabar saugomi ANR.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos užtikrino ANK numatytoms naujovėms įgyvendinti registro funkcionalumo sukūrimą. Dabar registro priemones pareigūnai naudoja pradėdami administracinių nusižengimų teiseną, atlikdami administracinių nusižengimų tyrimą, surašydami administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėdami administracinių nusižengimų bylas. Pagal Administracinių nusižengimų registro nuostatus be Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos registro tvarkytojais paskirtos daugiau kaip 150 valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurių pareigūnai pagal ANK 589 straipsnį turi teisę pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus. Kodekse įteisinta, kad daugiau administracinių nusižengimų bylų būtų nagrinėjama ne teisme. Kaip ir anksčiau, duomenys apie paskirtas baudas perduodami Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, kuri nuo 2015 m. liepos 1 d. vykdo baudų, paskirtų už administracinius teisės pažeidimus (dabar – už administracinius nusižengimus), administravimo funkcijas.

Pagrindiniai registro kūrimo ir diegimo darbai atlikti 2016 metais Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinant investicijų projektą „Administracinių teisės pažeidimų registro programinių priemonių sukūrimas apsikeitimui administracinių teisės pažeidimų ir su jais susijusiais duomenimis su kitų valstybės institucijų informacinėmis sistemomis“, kurio pagrindinis uždavinys – modifikuoti Administracinių teisės pažeidimų registro programinę įrangą pagal ANK nuostatas. Departamentas, bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis ir IT kompanijomis – programinės įrangos kūrėjais, įgyvendino sprendimus, kuriais naudosis visos administracinių nusižengimų bylų teisenos procese dalyvaujančios institucijos.

Per pirmąsias keturias 2017 metų dienas pareigūnai ANR įregistravo daugiau kaip 4 tūkst. administracinių nusižengimų.